פתיחת תיק עסק עצמאי

בבואנו לפתוח תיק עסק עצמאי , הדבר הראשון לו אנו נדרשים הוא בחירת הסטטוס במע"מ .
לעניין זה נביא את האפשרויות השונות העומדות בפנינו וכן את הבעד ונגד לכל אחת מהן .


האפשרויות העומדות בפנינו בן עוסק פטור , עוסק מורשה , חברה בע"מ , עמותה רשומה ושותפות.
עוסק פטור – צורת רישום זו היא הצורה בה יבחר עסק קטן , עסק שמחזור עסקאותיו לא יעלה בשנת המס על 99,004 ₪ (בשנת המס 2016 ) , וכן עיקר עסקאותיו יהיו מול לקוחות פרטיים ( לא עסקיים ) , ודבר אחרון הוא שעסקו אינו דורש קניית רכוש במחיר גבוה בתחילת הדרך .

עוסק פטור מוציא רק קבלה בקבלת התקבול ואיננו מנפיק חשבונית מס ללקוחותיו , מכיוון שכך , פטור מתשלום המע"מ בגין הכנסתו וכן לא יקזז מע"מ בגין הוצאותיו .

רוב העסקים נותני השירות כגון : מסג'יסט , אינסטלטור , חשמלאי , שיפוצניק וכו' אשר עובדים עם לקוחות פרטיים בביתם בד"כ לא יחייבו את לקוחותיהם במע"מ מכיוון שהלקוח לא יוכל לקזז את המע"מ בהגשת החשבונית , הנ"ל הוא "לקוח סופי " ואינו עובד מול מע"מ . מכיוון שכך , יבחרו את האפשרות לעבוד בעוסק פטור ולהוציא קבלה בלבד ללא מע"מ . אפשרות זו "תחסוך" להם 17% שהיו אמורים לשלם מתוך הכנסותיהם אם היו עוסק מורשה.

מכיוון שרוב עסקים אלו , ועוד אחרים , אינם זקוקים לקניית חומרים יקרים או קניית רכוש קבוע התחלתי יקר לעסק , אין להם צורך בקיזוז המע"מ בגין הוצאות אלו ולכן זו עוד סיבה להיות עוסק פטור .

ישנם שתי מגבלות על מנת להירשם כעוסק פטור :


1. מחזור העסקאות השנתי לא יעלה על 99,006 ₪ בש"מ 2016 .

2. עסקים מסויימים כגון יועצים, אדריכלים, מרצים ( ועוד רשימה של בעלי מקצוע דומים ) לא יוכלו להירשם כעוסק פטור .
לשון החוק :

עוסק הנמנה על אחת מהקבוצות המנויות להלן ירשום אותו המנהל כעוסק מורשה גם אם על פי סכום מחזור עסקאותיו או מספר המועסקים בעסק הוא היה נחשב כעוסק זעיר

בעל מקצוע חופשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית; וכן עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, ולגבי אותם שירותים בלבד;

רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיוטרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפאת שיניים
בעל בית ספר לנהיגה על פי רשיון שניתן לפי סעיף 15 לפקודת התעבורה

(5) סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין; בפסקה זו -
"סוחר מקרקעין" - עוסק שעסקו או חלק מעסקו מכירת זכויות במקרקעין
"מתווך מקרקעין" - עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווך בזכויות מקרקעין
(6) סוחר רכב ומתווך רכב; בפסקה זו -
"סוחר רכב" - עוסק שעסקו או חלק מעסקו מסחר ברכב
"מתווך רכב" - עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווך בקניית רכב, במכירתו או החלפתו
"מסחר ברכב" - לרבות חליפין או השכרת רכב בשיטת מקח-רגב-שכירות
"רכב" - רכב מנועי כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה
(7) חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות
(8) אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות

עוסק מורשה –

צורת הרישום המקובלת ביותר , רוב העסקים נרשימים בצורה זו במשרדי מע"מ .
העוסק מנפיק על עסקאותיו , בין אם מכר סחורה ובין אם נתן שירות , חשבונית מס , בו כלולים 17% מס ערך מוסף אשר מתווסף למחיר המכירה .
בסוף החודש ( או חודשיים – אם העוסק מדווח בצורה דו חודשית למשרדי מע"מ ) , ידווח ויעביר את הכסף הנגבה מלקוחותיו בתקופה זו . בדיווח זה יקזז מתשלום זה את המע"מ ( תשומות ) על הוצאותיו וזאת ייעשה מהחשבוניות מס שיקבל מספקיו .

עוסק מורשה לא יחוייב במע"מ בשלוש אפשרויות אלו :


1. הנ"ל עוסק במכירת ירקות ופירות ( עליהן אין מע"מ על פי חוק )
2. עסקאותיו והכנסותיו מבוצעות מול לקוח מחו"ל .
3. תושב אילת , עסקו באילת ולכן ידווח מע"מ אפס על כל הכנסותיו .

מי שיירשם כעוסק פטור הוא אחד מאלה :,
1. עוסק שמייד עם תחילת עבודתו צופה שמחזור עסקאותיו יעלה על 99,006 ₪ בשנת המס.
2. עוסק שנכלל באחד מהעיסוקים שאינם יכולים להירשם כעסוק פטור .
3. עוסק שחייב בתחילת דרכו לרכוש מלאי גדול או רכשו קבוע בסכום נכבד שעליו ירצה לקזז את המע"מ ולקבלו חזרה .

שותפות

השותפות נרשמת במע"מ , מספר השותפות יהיה מספר שאיננו מספר ת.ז של אחד מהשותפים .
ההכנסות וההוצאות של השותפות יירשמו בספר הנהלת החשבונות של בשותפות , בסוף כל תקופה ( חודשית או דו חודשית ) , תגיש השותפות דיווח למע"מ בו תשלם ותקזז את סכומי המע"מ עסקאות והתשומות .
כל אחד מהשותפים אחראי לחלק ההכנסה שלו . אם לצורך העניין ישנם שני שותפים שכל אחד מהם ייקבע כ 50% מהעסק , יצטרך לדווח למס הכנסה ולביטוח לאומי , על הכנסותיו ( ה 50% מהשותפות ) וזאת בנוסף להכנסות נוספות שלו , אם קיימות . את המס ודמי הביטוח לאומי יישלם בנפרד מהשותפות לפי הכנסותיו הכלליות השנתיות לאותה שנת מס ולפי הסטטוס שלו מול מס הכנסה וביטוח לאומי . כלומר , ייתכנו שני שותפים שמרוויחים כל אחד 50% מעסק אך משלמים סכומים שונים למס הכנסה ולביטוח לאומי , זה מזה .
שותפות יכולה להיות עוסק פטור או עוסק מורשה וזאת לפי התקנות . במידה והשותפות מעוניינת להירשם כפטורה במע"מ , שני השותפים צריכים להיות פטורים גם הם . לא ייתכן מצב של שני שותפים שהסטטוס שלהם שונה זה מזה או מהסטטוס של השותפות .

פתיחת תיק חברה בע"מ

חברה בע"מ הינה יישות משפטית נפרדת . לחברה יש בעלי מניות ( יכול להיות בעל מניות יחיד ) , וכן דירקטוריון שיבצע את ההחלטות שהחברה תהיה מחוייבת להם .
החברה בע"מ תירשם ברשם החברות , תפתח חשבון בנק נפרד , ותפתח תיק במע"מ , מס הכנסה וכן ביטוח לאומי , אם תרצה להעסיק עובדים .
הדירקטוריון , או מנהל החברה , יחליט מה גובה המשכורת שיקבל כל עחד מהעוסדים בחברה , בין אם הם שותפים ובין אם עובדים רגילים .
החברה תדווח כל חודש ( או חודשיים ) על הכנסותיה והוצאותיה למע"מ , ומס הכנסה ותשלם את התשלומים בגינה .
החברה בע"מ תידרש לעבוד עם רו"ח שיגיש מאזן בסוף שנת המס למס הכנסה , בו ידווח על הכנסותיה והוצאותיה וכן על מצבה המאזני מול הלקוחות והספקים . כן ידווחו המצב הכלכלי של החברה ומצב בעלי המניות מולה , בחו"ז נפרד.

פתיחת חברה בע"מ תיעשה מכמה סיבות :

1. מספר שותפים שרוצים להתאגד בצורה משפטית מסודרת , עם חשבון בנק נפרד ואחריות מוגבלת של כל אחד מהשותפים .

2. צפי למחזור עסקאות ורווח שנתי גדול ,. מכיוון שחברה בע"מ הינה יישות משפטית ומיסיות נפרדת , תוכל הנ"ל להשאיר את רווחיה ולשלם עליהם מס קטן יותר ( 25% בש"מ 2016 ) וכך "לחסוך" תשלום מס בשנה זו . ישנם כמה אפשרויות לחלק את השכר בין השותפים , בשכר חודשי , עליו ישלם מס כל שותף שנפרד לפי גובה השכר ומצבו המיסויי , בדיבדינד ( במידה והחברה סיימה עם רווחים שניתנים לחלוקה , עליהם תשלם החברה 30% מס במקור , וכן בהטבות מחליפות שכר , כגון רכב , טלפון נייד , הוצאות מסויימות וכו' .
עוד סיבה "להשאיר" את הרווחים בחברה ולשלם מס מופחת היא האפשרות להשקיע את הכסף נטו שנשאר בתוך החברה בפיתוח העסק הקיים או בקניית עסקים או נכסים מניבים לחברה . מכיוון שהכסף שנשאר בחברה "זול " יותר , שווה להשקיעו בתוך החברה להגדלתה .

3. עוסק שהכנסותיו הצפויות גדולות יותר מצרכיו האישיים , יפתח חברה בע"מ , ישלם את המס המופחת על ההכנסה החייבת שלה וימשוך שכר בגובה הרצוי לו . כך לא ישלם מס גבוה ודמי ביטוח לאומי על שכר שאיננו זקוק לו . במידה והחברה תפסיק את פעילותה , מסיבה כלשהי , יוכל הבעלים של החברה , להמשיך ולמשוך את השכר הרצוי עד גמר הרווחים שנצברו בחברה במשך השנים הקודמות .

4. סטטוס – ישנם עסקים ש"מחוייבים" להיראות בסטטוס רציני יותר ואז יפתחו חברה בע"מ , דבר אשר יעזור להם במיצוב זה .

נכתב על ידי אסף וייס יועץ מס